top of page

Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky bez registrácie alebo prezeraním stránok v internetovom obchode www.veselemakrame.sk  spotrebiteľ alebo kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované žiadnym tretím osobám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy len za účelom vybavenia konkrétnej objednávky, a teda je možné poskytnutie údajov banke či doručovateľským službám.

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je prevádzkovateľka Mgr. Alexandra Veselá / IČO: 53784928 /DIČ: 1086943308 , zapísaná v OU-SE-OZP-2021/006438-2,  č. živnostenského registra 240-29882

Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo by mohli identifikovať, fyzickú osobu: titul, meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné, ktoré sú uvedené kupujúcim pri vytváraní objednávky v internetovom obchode /veselemakrame.sk

Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame rôznymi spôsobmi prostredníctvom našich bežných obchodných aktivít online aj offline.

Spracovanie dát

Osobné dáta spracúvame na splnenie objednávok produktov alebo služieb a súvisiacich činností, ako je dodávka produktov a služieb, zákaznícke služby, správa fakturácie, ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s vaším nákupom.

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

Uchovávanie dát

Osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, zvyčajne počas doby trvania zmluvného vzťahu a počas doby, ktorú vyžadujú právne predpisy alebo ktorá je povolená platnými zákonmi.

Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle §17 zákona č. 122/2013 Z. z. kde archívne lehoty vychádzajú zo  zákona č. 108/2002 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji  v znení neskorších predpisov a zo zákona č.  108/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR

Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo spracovania osobných údajov

- právo na prístup k osobným údajom,

- právo na opravu,

- právo na výmaz (“právo byť zabudnutý”),

- právo na obmedzenie spracovania údajov,

- právo namietať proti spracovaniu,

- právo na prenos údajov,

- právo odobrať súhlas.

- právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov na úrade na dohľad

 -právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk.

Súhlas a odobratie súhlasu

Poskytnutím osobných informácií spotrebiteľ/kupujúci, rozumie zhromaždeniu, spracovaniu a používaniu informácií uvedeným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a že s nimi súhlasí. V prípade, že svoj súhlas so spracovávaním spotrebiteľ/kupujúci odvoláva, všetky osobné informácie budú vymazané a akákoľvek marketingová komunikácia ukončená. Spotrebiteľ/kupujúci, tak môže urobiť písomným alebo elektronickým oznámením.

Mgr. Alexandra Veselá
Sotinská 1345/23
905 01 Senica

veselemakrame@gmail.com

Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

bottom of page